Dodatki dla pracowników

Dodatki dla pracowników

Dodatki do wynagrodzenia podstawowego to w szeregu sytuacji nie tylko bonus dla pracownika, ale też obowiązek pracodawcy. Wobec tego dodatki przyznawane do wynagrodzenia możemy podzielić na te obowiązkowe dla pracodawcy oraz na te, które nie są obowiązkowe...

Dodatki do wynagrodzenia obowiązkowe dla pracodawcy

Pracodawca powinien pamiętać o tym, że dodatki w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie zależą tylko i wyłącznie od jego woli. Gdy mają miejsce określone warunki pracy, wówczas pracodawca musi dopłacić do zasadniczego wynagrodzenia.

Najczęściej pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, czyli tak zwane nadgodziny. Może on wynosić nawet do 100% wysokości wynagrodzenia, gdy czas pracy przypada w nocy, w niedziele, święta albo inne dni wolne, które są przyznane pracownikowi w zamian za pracę w niedziele albo święta. W pozostałych przypadkach dodatek to 50% wynagrodzenia.

W razie pracy w nocy, niedziele albo święta bez nadgodzin pracodawca musi wypłacić dodatek wynoszący 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca musi wypłacać także dodatki wyrównawcze, które dotyczą specyficznych warunków pracy.

Dokładne informacje o dodatkach znaleźć można w Kodeksie pracy.

Dodatki do wynagrodzenia wypłacane nieobowiązkowo przez pracodawcę

Są to dodatki, które nie są narzucane przez Kodeks pracy. Zapisy na ich temat mogą jednak znaleźć się w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie wynagrodzenia.

Wśród takich dodatków wyróżniamy między innymi dodatek funkcyjny dla osób mających kierownice i dyrektorskie stanowiska, dodatek za wysługę lat, dodatek za pracę na stanowisku, na którym występują czynniki mogące obniżyć sprawność psychiczną albo fizyczną pracownika.

Dodatkowe fundusze mogą być również wypłacone osobom posiadającym szczególne umiejętności, niewykorzystującym zwolnień lekarskich, a nawet dojeżdżającym do pracy rowerem zamiast samochodem.

Pracodawca może również przekazać pracownikowi pieniądze w ramach premii, na przykład z okazji świąt, za dobrze wykonaną pracę. Może też być to nagroda lub inna forma gratyfikacji, gdy pracodawca pragnie wyróżnić pracownika czy podziękować mu w momencie, gdy ten przechodzi na emeryturę.

Wobec tego dodatki do podstawowego wynagrodzenia mogą być przyznane pracownikom ze względu na różne przesłanki. Niektóre z tych dodatków są obowiązkowe. Należy pamiętać o tym, że w takim przypadku pracodawca jest zobligowany do tego, aby wypłacić je pracownikowi – w przeciwnym przypadku pracownik może zwrócić się do sądu pracy, aby walczyć o należne mu pieniądze. Dobrym posunięciem są też dodatki nieobowiązkowe – motywują pracowników i dają im większą satysfakcję z pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.