Wynagrodzenie dla pracownika – jak je ustalić?

Wynagrodzenie dla pracownika – jak je ustalić?

Planujesz zatrudnić pracownika? W takim przypadku musisz również wyznaczyć dla niego odpowiednią pensję. Określenie, ile pracownik powinien zarabiać, jest dla wielu pracodawców dość dużym problemem. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Wynagrodzenie powinno być określane w taki sposób, aby odpowiadało specyfice wykonywanej przez pracownika pracy oraz jego kwalifikacjom. Powinno też uwzględniać jakość i ilość świadczonej pracy.

W większych firmach przygotowuje się specjalne warunki wynagradzania za pracę, które określają pensję na poszczególnych stanowiskach. W tych mniejszych wysokość pensji jest ustalana najczęściej indywidualnie – przez pracodawcę i na drodze negocjacji z pracownikiem. Oczywiście, zastosowanie mają także odpowiednie przepisy.

Wynagrodzenie może zostać wyrażone stawką:

- miesięczną

- godzinową

- akordową

- prowizyjną

Wynagrodzenie za pracę może składać się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego, które wyrażone jest w jednej z powyższych stawek, ale również może obejmować dodatki do pensji. Nie są one stosowane na każdym stanowisku, ale pracodawca ma możliwość ich wykorzystania.

W skład wynagrodzenia mogą też wchodzić:

- dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych

- premie i nagrody

- wynagrodzenia za pracę poza normalnymi godzinami pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, na przykład w przypadku dyżurów

- wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawcy, na przykład w przypadku urlopów wypoczynkowych, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby

- świadczenia deputatowe albo ekwiwalenty pieniężne oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów

Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Tak zwany czas niewykonania może być wynagradzany tylko wtedy, gdy mówią tak przepisy prawa.

W celu określenia wysokości wynagrodzenia za pracę należy wziąć pod uwagę:

- fakt wykonywania pracy w danym miejscu i czasie przez pracownika

- jakie czynności pracownik wykonuje w zakresie jego obowiązków pracowniczych

- czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę niewykonaną

Pracodawca powinien prowadzić również ewidencję czasu pracy, która będzie zawierała informacje o tym, że pracownik świadczył pracę w określonym miejscu i czasie.

Pensja minimalna to za mało?

Ustalenie pensji dla danego stanowiska może być trudnością dla pracodawcy. Musi on pamiętać o tym, że najniższa możliwa pensja, czyli pensja minimalna, która obecnie wynosi 2 000 złotych brutto (od 2018 roku 2 100 złotych brutto), nie zawsze jest zachęcająca dla kandydatów na dane stanowisko. Większa pensja zaproponowana przez pracodawcę oznacza większe zainteresowanie jego ogłoszeniem o pracę, także przez osoby wyżej wykwalifikowane. Wyższe zarobki to również większa motywacja do pracy i zadowolenie pracownika.

Należy też wspomnieć o tym, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na płeć pod względem wyznaczenia dla niego indywidualnego wynagrodzenia za pracę. W takich sytuacjach pracownik może zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.