Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie

Przepisy prawne dotyczące zarządzania odpadami nakładają określone obowiązki na wszystkich obywateli Polski. Dotyczy to również przedsiębiorstw, którzy według przepisów prawnych stają się wytwórcami odpadów. Jednocześnie są przedsiębiorstwa, które w rozumi...

Przepisy prawne dotyczące zarządzania odpadami nakładają określone obowiązki na wszystkich obywateli Polski. Dotyczy to również przedsiębiorstw, którzy według przepisów prawnych stają się wytwórcami odpadów. Jednocześnie są przedsiębiorstwa, które w rozumieniu przepisów są traktowani jako przetwarzający odpady.

Gospodarka odpadami w firmach jest zależna przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności. Jednak trzeba brać pod uwagę, że za odpady uznawane są wszystkie przedmioty a także substancje, które powstają w wyniku prowadzenia działalności przemysłowej, gospodarczej a które nie są uznawane za przydatne w miejscu oraz czasie, w którym powstawały.

Klasyfikacja odpadów

Wszystkie odpady są odpowiednio klasyfikowane. Taka klasyfikacja zależy przede wszystkim od źródeł powstawania odpadów. Odpady pod tym kątem mogą być podziane na przemysłowe, komunalne, rolne oraz powstające w gospodarstwach domowych. Jednocześnie odpady są również dzielone z punktu widzenia stopnia uciążliwości czy też stwarzania zagrożeń zarówno dla zdrowia ludzi, środowiska a także dla życia. Odpady dzielone są również ze względu na stan w jakim występują, gdzie mogą to być odpady stałe, ciekłe oraz gazowe. Stopień użyteczności odpadów wpływa na podział ich na użytkowe oraz nieużytkowe.

Obsługa odpadów

W przedsiębiorstwach mogą występować dwa rodzaje obsługi odpadów. Po pierwsze przedsiębiorstwo może w miejscu powstawania odpadów decydować się na odzyskiwanie odpadów a także nie unieszkodliwianie odpadów. Po drugie przedsiębiorstwa mogą również decydować się na przekazanie odpadów do miejsc, które zajmują się unieszkodliwianiem czy też odzyskiwaniem odpadów.

Odbiorca odpadów

Przedsiębiorstwa, które decydują się na korzystanie ze współpracy z podmiotami, które zajmują się przetwarzaniem odpadów niezbędne jest postawienie na upoważnione do tego firmy. Tylko takim firmom można przekazywać odpady. Natomiast przekazywanie odpadów firmom, które nie mają zezwoleń może wiązać się zarówno z grzywnami, ale również karami aresztu. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wybranie takich firm zajmujących się odpadami, które posiadają niezbędne uprawnienia. Najlepszym rozwiązaniem przed wybraniem firm zajmujących się odbieraniem odpadów jest sprawdzenie czy posiadają one zezwolenie. Dopiero wówczas można decydować się na podpisanie umowy z takim odbiorcom odpadów, które zapewni działanie zgodnie z przepisami prawnymi. Dobrym rozwiązaniem jest dołączenie do umów z odbiorcami odpadów kopii decyzji przyznających takim firmom zezwolenie.

Sprawdzenie informacji o utylizacji odpadów

Bardzo ważne jest również posiadanie dokładnej wiedzy jak można utylizować poszczególne rodzaje odpadów. Przykładowo spalanie pewnych rodzajów odpadów jak palety, co bywa realizowane przez firmy produkcyjne czy magazyny, wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia na odzysk. W przeciwnym razie można spotkać się z wysokimi karami za realizowanie działań niezgodnych z przepisami prawnymi i bez posiadania odpowiednich uprawnień. Nawet posiadając uprawnienia do spalenia pewnych odpadów nie można decydować się na palenie odpadów, na których palenie nie posiada się zezwolenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.