Czy każdy może rozliczać się kartą podatkową?

Czy każdy może rozliczać się kartą podatkową?

Wybranie odpowiedniej formy opodatkowania dochodów firmy przekłada się na poziom skomplikowania w zakresie realizowania rozliczeń podatkowych. Najprostszą metodą opodatkowania firm jest karta podatkowe. Z takiej formy opodatkowania mogą korzystać zarówno i...

Wybranie odpowiedniej formy opodatkowania dochodów firmy przekłada się na poziom skomplikowania w zakresie realizowania rozliczeń podatkowych. Najprostszą metodą opodatkowania firm jest karta podatkowe. Z takiej formy opodatkowania mogą korzystać zarówno indywidualni przedsiębiorcy jak też spółki cywilne.

Korzystanie z karty podatkowej pozwala przynieść wiele korzyści. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z takiej formy opodatkowania. Informacje o tym jaki podmiot może korzystać z karty podatkowej znajdują się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wskazuje, że z karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zdecydują się na zastosowanie opodatkowania w takiej formie i złożą odpowiedni wniosek. Wniosek składany jest w formie formularza PIT-16.

Jakie są wymagania by korzystać z karty podatkowej?

Korzystanie z karty podatkowej wymaga spełnienia określonych kryteriów. Po pierwsze przedsiębiorcy muszą prowadzić działalność, która wymieniona w tabeli znajdującej się w obwieszczeniu ministra finansów z 2011 roku. Dodatkowo przy prowadzonej działalności przedsiębiorcy nie mogą korzystać z usług osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Korzystać nie można również z usług przedsiębiorstw gdy nie dotyczą one usług specjalistycznych.

Decydując się na korzystanie z karty podatkowej małżonek przedsiębiorcy nie może prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie. Firma podatnika nie może zajmować się wytwarzaniem wyrobów podatkowych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów. Jednocześnie działalność gospodarcza nie może być prowadzona poza granicami Polski.

Rodzaje działalności objętej kartą podatkową

Decydując się na korzystanie z karty podatkowej trzeba prowadzić odpowiedni rodzaj działalności gospodarczej. Dotyczy to między innymi działalności usługowej lub usługowej i wytwórczej. Jednocześnie przy prowadzeniu takiej działalności zatrudnienie nie może przekraczać określonego stanu, który jest wskazany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Drugim rodzaj działalności gospodarczej obejmowanej kartą podatkową jest działalność usługowa dotyczą handlu detalicznego takimi produktami jak napoje, wyroby tytoniowe, żywność. Podobnie jest w przypadku prowadzenia handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, które są wymieniowe w ustawie. Kolejnym rodzajem działalności mogącym korzystać z karty podatkowej jest działalność gastronomiczna, przy której nie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza półtora procent. Usługi transportowe przy wykorzystywaniu jedynie jednego pojazdu mogą również być objęte rozliczeniem podatków z wykorzystaniem karty podatkowej.

Do korzyści płynących z korzystania z karty podatkowej można zaliczyć między innymi brak konieczności wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Nie trzeba również prowadzić ksiąg podatkowych ani składać zeznań podatkowych dotyczących uzyskiwanego dochodu. Przy karcie podatkowej płaci się również stałą kwotę podatku niezależnie od uzyskiwanych dochodów czy ponoszonych kosztów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.