Jak firmy chronią się przed ryzykiem kursowym?

Jak firmy chronią się przed ryzykiem kursowym?

Każde przedsiębiorstwo prowadzące handel z zagranicznymi kontrahentami i klientami, jest narażone na tak zwane ryzyko kursowe. Jest ono związane z cenami walut, które zmieniają się przez cały czas. W jaki sposób firmy chronią się przed takim ryzykiem?

Gdy przedsiębiorstwo posiada zobowiązania lub należności w obcej walucie, wówczas może stracić lub wprost przeciwnie – może zyskać na zmianach kursów walut. Wahania kursów mogą doprowadzić do spadku należności firmy oraz wzrostu jej zobowiązań, ale może być też przeciwnie.

Aktualnie coraz więcej przedsiębiorców prowadzi handel z zagranicznymi kontrahentami i klientami. Odbywa się on zarówno w obszarze Unii Europejskiej, jak i również może dotyczyć on całego świata. Gdy także planujemy wejść w handel międzynarodowy, warto dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy zmniejszyć ryzyko walutowe.

Umówienie się na wymianę walut po wyznaczonym kursie

Jednym z najkorzystniejszych sposobów na zmniejszenie ryzyka walutowego jest umówienie się na wykonanie transakcji po określonym kursie. To inaczej tak zwany kontrakt forward, który polega na tym, że firmy określają wcześniej, po jakim kursie ma odbyć się transakcja. Umowa ta może obowiązywać zarówno jedną fakturę, jak i więcej faktur w całym miesiącu czy kwartale.

Oczywiście, ważne jest dojście do porozumienia, ponieważ jedna strona, sprzedawca, będzie chciała ustalić kurs wyższy, z kolei druga strona, czyli kupujący będzie chciała kursu niższego.

Opcje walutowe w zmniejszaniu ryzyka walutowego

Inną metodą ochrony są tak zwane opcje walutowe. Przed laty były one bardzo popularne, teraz jednak nie są już tak często spotykane. Wynika to głównie z faktu, że może prowadzić do sporych strat.

Gdy firma kupuje opcję walutową, wówczas dostaje prawo do dokonania wymiany walut w przyszłym terminie po z góry określonym kursie. Płacimy więc za to prawo, co ma być pewnego rodzaju ubezpieczeniem. W przeciwieństwie do kontraktów terminowych można zrezygnować wtedy z wymiany, gdy kurs rynkowy zmienił się i jest lepszy.

Jednak opcje mogą być też niebezpieczne, gdy nie będą wykorzystywane umiejętnie. Warto więc ich unikać, gdy nie mamy z nimi żadnych doświadczeń.

Równoważenie pozycji walutowych

Inną propozycją przeznaczoną dla przedsiębiorców, także dla małych firm, jest równoważenie pozycji walutowych. Polega ono na tym, że przedsiębiorca mający jakąś należność walucie obcej, decyduje się na pożyczkę w walucie obcej. pożyczka także wyrażana jest w walucie obcej i zabiegana jest na taki sam okres spłaty, jak termin uregulowania faktury. To powoduje, że ryzyko kursowe jest mniejsze, a należności w obcej walucie są wtedy równoważone.

Wobec tego istnieje wiele różnych sposobów na to, aby firma obniżyła swoje ryzyko walutowe w kontaktach z kontrahentami i klientami z innych krajów. Warto wobec tego dobrać je w zależności od swoich indywidualnych potrzeb i możliwości, aby nie narazić się na utratę pieniędzy. W razie potrzeby zawsze warto skonsultować się również ze specjalistami w zakresie handlu międzynarodowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.