Jak przygotowywać umowy w biznesie?

Jak przygotowywać umowy w biznesie?
Jak przygotowywać umowy w biznesie?

W praktyce biznesowej przedsiębiorca na co dzień będzie stykał się z różnymi rodzajami umów. Zawierane są one z kontrahentami, klientami, także z różnymi instytucjami. Jak bezpiecznie przygotowywać umowy w biznesie?

Głównym celem umowy jest ustalenie i potwierdzenie zasad współpracy, obowiązków oraz praw stron sygnujących dokument. Umowa ochrania interesy stron, gdy dojdzie do sporów. Wobec tego powinna być ona również odpowiednio skonstruowana – musi spełniać wymogi formalne i zawierać odpowiednie elementy.

Kodeks cywilny wskazuje, że strony mogą korzystać z tak zwanej zasady swobody umów – mogą więc kształtować umowy zgodnie ze swoimi potrzebami, ale tylko w granicach zaznaczonych przez prawo. Wobec tego w biznesie możemy spotkać się z wieloma różnymi rodzajami umów. Warto jednak wskazać, że Kodeks reguluje też tak zwane umowy nazwane – mają one ściśle określony wygląd.

Umowy nazwane:

- umowa o sprzedaż

- umowa o zamianę

- umowa o dostawę

- umowa o kontraktację

- umowa o dzieło

- umowa zlecenia

- umowa o roboty budowlane

- umowa najmu i dzierżawy

- umowa leasingu

- umowy agencyjne

- umowa przewozu

- umowa spedycji

Jak przygotowywać umowy? Pomocne porady

Gdy chcielibyśmy zawrzeć jedną z powyżej wymienionych umów, wówczas możemy po prostu poszukać w sieci wzorów umów. Są one zwykle dostępne za darmo. Możemy wypisać je na komputerze albo wydrukować, a następnie wypisać ręcznie.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym do umów dotyczących świadczenia usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, można zastosować przepisy umowy zlecenia.

Czasami jednak nie znajdujemy wzoru umowy, która jest nam potrzebna. W tym przypadku umowę możemy przygotować samodzielnie. Jakie elementy powinny się w niej znaleźć?

Przygotowując umowę, należy pamiętać o kilku ważnych elementach:

- dokładne dane stron umowy, w tym nazwy adres, NIP, numer KRS, CEIDG, w przypadku firmy osoby reprezentujące

- przedmiot umowy wraz z jego dokładnym opisem

- wysokość wynagrodzenia wraz z terminem dokonania płatności

- wskazanie na odpowiedzialność każdej ze stron w przypadku niewykonania czy nienależytego wykonania umowy

- okoliczności, forma i konsekwencje związane z wypowiedzeniem umowy

- wskazanie na sąd właściwy przy rozpatrywaniu ewentualnych sporów albo zamieścić wpis „Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego”

- zapisy dotyczące praw autorskich utworów powstających w wyniku umowy

W umowach możemy znaleźć też tak zwaną klauzulę arbitrażową – strony określają w niej sposób rozwiązywania sporów w sądzie polubownym. Przykładowy zapis to: „Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem”.

Pamiętajmy o tym, że w razie problemów z przygotowaniem umowy możemy zwrócić się do specjalistów, na przykład do kancelarii prawnej.