Jaki jest czas wykonywania transakcji płatniczych?

Jaki jest czas wykonywania transakcji płatniczych?

Transakcje płatnicze wykonujemy nawet codziennie. W tym celu często stosujemy także rozliczenia bezgotówkowe, płacąc kartą albo przelewem. Jaki jest czas wykonywania takich właśnie transakcji płatniczych?

Chyba każdy z nas chciałby, aby transakcje płatnicze odbywały się szybko, wygodnie, łatwo i bezpiecznie. Obecnie sytuacja jest znacznie lepsza, biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne – mamy do dyspozycji internetowe serwisy transakcyjne banków, systemy płatności internetowych, możemy także korzystać z płatności kartami.

Do usług płatniczych, którymi przypatrzymy się bliżej, są transfery środków pieniężnych, które mają następującą postać:

- polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe

- polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty

- płatności z użyciem karty płatniczej lub kredytowej

Polecenie przelewu to obciążenie rachunku płatnika określoną sumą, która przekazywana jest na rachunek odbiorcy. Polecenie zapłaty jest odwrotne, a mianowicie jest to dyspozycja składana przez wierzyciela, czyli odbiorcę środków, który nakazuje obciążyć płatnika daną sumą. Polecenie zapłaty odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez płatnika. Transakcja płatnicza może odbywać się również z użyciem kart.

W zależności od tego, z jaką transakcją płatniczą mamy do czynienia, zastosowanie ma różny czas wykonywania tych transakcji.

Czas wykonania transakcji zleconej przez płatnika

Transakcje płatnicze zlecane przez płatnika mają najczęściej czas transakcji oznaczony jako D + 1, czyli kwota transakcji jest przekazywana na rachunek odbiorcy nie później niż do końca kolejnego dnia roboczego po zleceniu przelewu. W przypadku zlecenia płatniczego na papierze termin może być wydłużony o jeden dzień dodatkowo.

Warto przy tym wskazać, że w przypadku przelewów wewnątrzbankowych, czyli pomiędzy klientami tego samego banku pieniądze najczęściej przekazywane są natychmiast, bez potrzeby czekania na księgowanie na kolejny dzień roboczy.

Przy płatnościach walutowych czas transakcji może się wydłużyć. Najdłużej trzeba oczekiwać na przelewy spoza Unii Europejskiej.

Czas wykonania transakcji zleconej przez odbiorcę

W tym przypadku termin uzgodniony jest z odbiorcą przez dostawcę usług płatniczych.

Wpłata gotówki na rachunek

Czas księgowania wpłaty gotówki na rachunek zależny jest od tego, w jakim banku rachunek się znajduje i gdzie dokonujemy wpłaty. Przepisy wskazują, że gotówka powinna być dostępna na koncie niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych – dotyczy to wpłaty w naszym banku.

W przypadku wpłaty gotówki na rachunek w innym banku pieniądze będą na koncie nie później niż następnego dnia roboczego.

Systemy płatności internetowych

Warto także wspomnieć o systemach płatności internetowych – pozwala one na błyskawiczne zlecenie płatności, nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z płatnościami międzybankowymi.

Pośrednik między nadawcą wpłaty a jej odbiorcą, udostępniający system płatności, informuje odbiorcę od razu o wykonanej wpłacie. Rzeczywiste środki przekazywane są na wskazany rachunek w uzgodnionym z odbiorcą terminie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.