Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bez zgody małżonka

Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bez zgody małżonka

Pożyczki i kredyty zaciągane bez zgody małżonka nie są wcale takie rzadkie. Skupmy się tutaj na sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej i pieniądze zostały pożyczone po zawarciu małżeństwa.

pożyczki i kredyty zaciągane bez zgody małżonka nie są wcale takie rzadkie. Skupmy się tutaj na sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej i pieniądze zostały pożyczone po zawarciu małżeństwa.

Obowiązujące prawo wskazuje, że zasadniczo małżonek nie odpowiada za długi współmałżonka, gdy są one zaciągnięte bez jego zgody. Zasada ta dotyczy także tych małżeństw ze wspólnością majątkową, czyli większości, ponieważ tylko niektóre pary decydują się na rozdzielność.

Warto jednocześnie wskazać, że wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków, ale tylko w sytuacji, gdy małżonek wziął pożyczkę albo zaciągnął inne zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka.

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie znajdziemy jednak informacji o tym, w jakiej formie taka zgoda ma być wyrażona. Może być to teoretycznie forma ustna, ale banki i inne instytucje często naciskają na dokument pisemny, ponieważ na jego podstawie mogą łatwiej dochodzić wierzytelności przy postępowaniu egzekucyjnym.

Co wtedy, gdy doszło do kredytu lub pożyczki bez zgody małżonka?

Wobec powyższego, z prawnego punktu widzenia nie ma możliwości zawarcia umowy pożyczki lub kredytu bez zgody małżonka. Niemniej jednak wiele instytucji nie wymaga takiej zgody w przypadku mniejszych sum, na przykład wtedy, gdy chodzi o chwilówki albo mniejsze pożyczki gotówkowe w kwocie do kilku tysięcy złotych.

Instytucja, na przykład bank czy firma pozabankowa nie mają jednocześnie obowiązku informowania małżonka dłużnika o zaciągniętej pożyczce albo kredycie.

Jeżeli małżonek zaciągnął kredyt lub pożyczkę bez zgody drugiego małżonka, może dojść do zaspokojenia wierzyciela z:

- majątku osobistego dłużnika

- jego wynagrodzenia za pracę albo innych dochodów z działalności zarobkowej

- korzyści z praw autorskich i pokrewnych

- gdy wierzytelność jest związana z prowadzeniem firmy przez dłużnika, z przedmiotów majątkowych firmy

Warto poświęcić tutaj więcej czasu na termin majątku osobistego dłużnika. Jest to mienie i prawa, które należą tylko do jednego z małżonków, na przykład są to przedmioty zakupione przed powstaniem wspólności majątkowej.

Kredyt lub pożyczka na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny

W kontekście zaciągnięcia pożyczki lub kredytu bez zgodny małżonka warto też wspomnieć o fakcie, gdy uzyskane pieniądze zostały przeznaczone do zaspokojenia tak zwanych zwykłych potrzeb rodziny. To potrzeby dotyczące wspólnego gospodarstwa domowego oraz wychowania dzieci, przykładowo opłata rachunków, zakupy dla rodziny.

Gdy doszło do wzięcia pożyczki albo kredytu w tym celu, wówczas drugi małżonek, który nie podpisał się na umowie pożyczkowej albo kredytowej, także odpowiada za powstanie długu. Wówczas dług może być ściągnięty z majątku wspólnego małżonków oraz z ich majątków osobistych. Oczywiście, konieczne jest wtedy wykazanie, że doszło do takiego spożytkowania środków.

Podsumowując, gdy jeden małżonek zaciągnie pożyczkę albo kredyt bez wiedzy drugiego, ten nie musi spłacać jego długów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z pozyskanych pieniędzy pokryto zwykłe potrzeby rodziny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.