Kiedy mogę prowadzić transakcje bez korzystania z rachunku bankowego?

Kiedy mogę prowadzić transakcje bez korzystania z rachunku bankowego?
Kiedy mogę prowadzić transakcje bez korzystania z rachunku bankowego?

Zakładasz firmę? A może prowadzisz działalność już od dawna? W takim przypadku warto pamiętać o tym, że od początku 2017 roku obniżono limit transakcji prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami, które mogą być opłacane gotówką. Kto, z kim i w jakich okolicznościach może rozliczać się gotówką? A kiedy nie powinniśmy tego robić?

Nowe przepisy obowiązujące już teraz mają przede wszystkim na celu zmniejszenie tak zwanej szarej strefy, czyli tych transakcji, które mogą odbywać się poza oficjalnym systemem płatniczym, dlatego nie są one odpowiednio ewidencjonowane.

Oczywiście, wielu przedsiębiorców nie odczuje tak bardzo nowej zmiany – dotyczy to głównie osób, które praktycznie wszystkie swoje płatności prowadzą za pośrednictwem konta bankowego.

Kiedy należy przyjmować płatności za pośrednictwem rachunku?

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przyjmowanie i dokonywanie płatności dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej powinno następować z użyciem rachunku bankowego przedsiębiorcy w poniższych przypadkach:

- gdy stroną transakcji, której dotyczy płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

- gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, jest większa niż równowartość 15 000 złotych

Powyższy przepis wskazuje nam zatem na nowe obowiązki dla każdego przedsiębiorcy zgodnie z przepisami prawa polskiego – dotyczą one zarówno przyjmowania, jak i dokonywania płatności.

Uwaga! Jednorazowa wartość transakcji to cała wartość należności lub zobowiązań, które zostały wskazane w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Limity oblicza się dla kwoty brutto.

Warto także pamiętać o tym, że wybór waluty płatności przez strony nie wpływa na limit – w tym przypadku konieczne jest określenie ceny w walucie zgodnie z podstawą kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Na co możemy narazić się wtedy, gdy przekroczymy limit?

W przypadku, gdy przedsiębiorca rozliczy jednorazową transakcję w kwocie wyższej niż 15 000 złotych w gotówce i nie wykorzysta do tego celu swojego rachunku bankowego, nie będzie mógł on zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu.

Warto także pamiętać o tym, że gdy dojdzie do naruszenia przepisów o limicie transakcji gotówkowych, wyłączeniu z kosztów podlega je tylko nadwyżka od wspomnianej kwoty, czyli 15 000 złotych, ale cała kwota.

Zasady te dotyczą również poniższych przypadków:

- nabycia lub wytworzenia środków trwałych

- nabycia wartości niematerialnych i prawnych

- dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej

- dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie o podatku tonażowym

Wówczas zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów przy przekroczeniu wskazanego limitu 15 000 złotych następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, lub też za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym miała miejsce zmiana formy opodatkowania.