Kiedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG?

Kiedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG?

Gdy zamierzamy prowadzić sprzedaż określonych towarów albo świadczyć jakieś usługi, wtedy najczęściej musimy dokonać rejestracji w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Są jednak takie branże, które tego nie wymagają...

Gdy zamierzamy prowadzić sprzedaż określonych towarów albo świadczyć jakieś usługi, wtedy najczęściej musimy dokonać rejestracji w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Są jednak takie branże, które tego nie wymagają. Kiedy nie musimy prowadzić rejestracji w CEIDG?

Zasadniczo sprzedawanie towarów czy świadczenie usług wymaga wykonania rejestracji działalności w CEIDG albo w KRS w zależności od tego, z jakim rodzajem firmy mamy do czynienia. Istnieją jednak takie obszary działalności, które można prowadzić bez rejestracji działalności gospodarczej w świetle obowiązującego prawa.

Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG możliwe jest przy:

- działalności agroturystycznej rolników

- produkcji wina przez rolników

Agroturystyka

W Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej możemy znaleźć wykaz tych działalności, które nie są objęte zakresem tej właśnie ustawy. Znajduje się tam także działalność agroturystyczna polegająca na wynajmie pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Przepisy prawa wskazują, że rolnik świadczący te usługi nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Jednocześnie przepisy zawarte w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że taka działalność jest dodatkowym, pozarolniczym źródłem dochodu. Zatem przychody pozyskane z działalności agroturystycznej podlegają opodatkowaniu zgodnie ze regułami przewidzianymi jak dla działalności gospodarczej.

Jednocześnie przy niewielkiej skali tej działalności można uzyskać zwolnienie od podatku. Gdy wynajmowanych pokoi będzie więcej niż 5, dochód z agroturystyki będzie opodatkowany.

Zwolnione s podatku są też dochody uzyskiwane ze sprzedaży grzybów, jagód czy innych produktów i wyrobów gospodarstwa. Także dochód ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych z gospodarstwa rolnego w stanie nieprzetworzonym nie podlega przepisom podatku dochodowego, więc wtedy, gdy sprzedawane są one w gospodarstwie agroturystycznym, rolnik nie musi płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Produkcja wina

W Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej znajdziemy również zapisy, że rejestracja nie jest konieczna w przypadku działalności polegającej na wyrobie wina przez producentów będących rolnikami. Przepis ten dotyczy rolników, którzy produkują mniej niż 100 hektolitrów wina podczas roku gospodarczego. W przypadku większej ilości wina, wtedy konieczna będzie rejestracja działalności.

Przychody z produkcji wina przez rolników, przy produkcji niższej niż 100 hektolitrów, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Główne obowiązki dla producentów win znajdziemy w Ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, a także na stronach internetowych Agencji Rynku Rolnego.

Podsumowując, w dwóch powyższych przypadkach, czyli przy agroturystyce prowadzonej przez rolników oraz produkcji wina przez rolników nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.