Kiedy przy pożyczce potrzebna jest hipoteka?

Kiedy przy pożyczce potrzebna jest hipoteka?

Przedsiębiorcy korzystają z różnych pożyczek i kredytów. Wśród nich znajdują się również te hipoteczne, czyli zabezpieczone przez hipotekę. Kiedy taka forma zabezpieczenia stosowana jest najczęściej?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości czy też na określonych jego prawach, które przeznaczone jest do zabezpieczenia wierzytelności. Wtedy, gdy hipoteka nałożona jest na nieruchomość, prawa do niej posiada wierzyciel hipoteczny, na rzecz którego została ustanowiona hipoteka powodująca obciążenie nieruchomości.

W przypadku, gdy dłużnik, którego nieruchomość jest wzięta w hipotekę, nie zrealizował zobowiązania, wówczas wierzyciel hipoteczny może przejąć nieruchomość na drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.

Na czym polega pożyczka hipoteczna?

Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka. Wobec tego pożyczka tego rodzaju może być udzielona osobie, która jest w posiadaniu nieruchomości.

Gdy nie posiadamy żadnej nieruchomości jako firma, uzyskanie pożyczki hipotecznej także będzie możliwe. Dotyczy to sytuacji, gdy chcemy zakupić nieruchomość, na którą możemy wziąć wtedy pożyczkę hipoteczną. Wówczas nowo nabyta nieruchomość jest zabezpieczeniem.

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny 

Warto przy tym wskazać, że pożyczka hipoteczna oraz kredyt hipoteczny to całkowicie inne produkty.

Kredyt hipoteczny jest produktem bankowym, który przeznaczony jest na konkretny cel. Nie możemy przeznaczyć pieniędzy z kredytu hipotecznego na inny cel niż sfinansowanie nieruchomości.

Z kolei pożyczka hipoteczna jest oferowana zarówno przez banki, jak i przez wybrane firmy pozabankowe. Wówczas także zabezpieczeniem jest nieruchomość, ale uzyskane pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na inwestycje, pokrycie zadłużeń, także na kupienie innej nieruchomości.

Kiedy najczęściej stosuje się zabezpieczenie hipoteką?

W przypadku klientów biznesowych banki i firmy pozabankowe oferują pożyczki i kredyty zabezpieczone hipoteką w różnych wariantach. Najczęściej hipoteka stosowana jest w przypadku zakupu nieruchomości, a także jako zabezpieczenie inwestycji oraz innych kosztowanych wydatków.

Jednak zabezpieczenie w formie hipoteki może być zastosowane też w innych przypadkach. Hipoteka jest bardzo dobrym zabezpieczeniem, które jest preferowane przez banki oraz przez firmy pozabankowe. Jako zabezpieczenie sprawdza się wtedy, gdy sytuacja finansowa firmy nie jest na najwyższym poziomie, dlatego udzielenie pożyczki tylko na podstawie zbadania zdolności kredytowej nie jest możliwe.

Czy pożyczki i kredyty hipoteczne są bezpieczne?

Nie powinniśmy obawiać się pożyczek i kredytów hipotecznych. Pozwalają one na uzyskanie wysokiej sumy wtedy, gdy sama zdolność kredytowa to za mało. Dzięki nim możemy zrealizować plany, które dotychczas nie były możliwe do wykonania ze względu na brak środków.

Musimy jednak pamiętać o tym, że wtedy, gdy nie będziemy spłacać naszych zobowiązań wynikających z kredytu lub pożyczki nieruchomość może być przejęta, czyli możemy dużo zapłacić za nasze problemy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.