Na czym polega równoważny system czasu pracy?

Na czym polega równoważny system czasu pracy?

Zatrudnianie pracowników w ramach systemu pracy równoważnego jest znacznie bardziej wygodnym rozwiązaniem dla tych pracodawców, którzy szukają sposobu na stworzenie bardziej elastycznego systemu realizowania pracy. W każdej firmie obowiązuje określony system pracy.

Zatrudnianie pracowników w ramach równoważnego systemu pracy jest znacznie bardziej wygodnym rozwiązaniem dla tych pracodawców, którzy szukają sposobu na stworzenie bardziej elastycznego systemu realizowania pracy. W każdej firmie obowiązuje określony system pracy.

Jest to zbiór norm, które wpływają na regulowanie czasu pracy, co wpływa na rozłożenie czasu pracy różnych okresach począwszy od okresu jednego dnia, aż po okres tygodnia czasu czy okres rozliczeniowy.

 

System pracy wpływa na wymiar czasu pracy realizowanej przez pracowników. Wprowadzenie systemu równoważnej pracy ma kilka korzyści. Po pierwsze można w ten sposób wydłużyć czas pracy w danym dniu, tygodniu. Wydłużenie czasu pracy w okresie doby czy tygodnia wymaga natomiast skrócenia czasu pracy innym dniu czy tygodniu. Niezbędne jest również zapewnienie pracownikom dni wolnych od pracy. System równoważny pracy musi być również tak realizowany by w okresie rozliczeniowym nie został przekroczony dopuszczalny wymiar pracy, który może realizować pracownik zgodnie z prawem.

 

System równoważny w prawie

System równoważny pracy jest opisany w kodeksie pracy. Przepisy wskazują, że taki system może być wprowadzony jedynie w przypadku gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy a także organizacją pracy w danym przedsiębiorstwie. Jednocześnie stosowanie systemu równoważnego pracy pozwala na przedłużenie dobowego wymiaru pracy, ale w skali nie większej niż dwanaście godzin co dotyczyć może jedynie okresu rozliczeniowego ustalonego na jeden miesiąc. Jednak wydłużenie dobowego wymiary pracy musi również prowadzić do krótszego dobowego wymiaru czasu pracy, co dotyczy niektórych dni lub dni wolnych od pracy.

 

Co ma zapewnić równoważny czas pracy?

Do korzyści równoważnego systemu pracy można zaliczyć to, że można pracownikom wydłużyć wymiar czasu pracy w skali doby. W wielu firmach wprowadzenie takiego systemu ma na celu zapewnienie możliwości płynnego wykonywania pracy. W wielu firmach praca realizowana jest zmianowo czy też liczba zatrudnionych specjalistów sprawia, że muszą oni pracować na bardziej elastycznych zasadach.

Generalnie trzeba jednak brać pod uwagę, że w większości firmy system równoważny opiera się na miesięcznym okresie rozliczeniowym w ramach, którego niezbędne jest być czas wymiaru pracy pracownika był zgodny z przepisami prawa kodeksu pracy. Jedynie w wybranych branżach, czyli takich gdzie praca jest uzależniona od pór roku czy warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być ustalony na cztery miesiące. W wielu firmach wprowadzenie systemu równoważnego pracy jest niezbędne.

Pozwala to bowiem na lepsze dbanie przez pracodawcę o ilość wykonywanej pracy. Generalnie najczęściej równoważne systemy pracy są wprowadzone w takich dziedzinach gospodarki jak budownictwo, rolnictwo. W rolnictwie są okresy gdy niezbędne jest wykonywanie znacznie więcej pracy.

Podobnie w budownictwie przy realizowaniu kontraktów pracodawca potrzebuje wydłużonego czasu pracy dla pracowników, by móc zrealizować poszczególne kontrakty w wyznaczonych terminach. 

 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.