Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika – korzyści i zagrożenia

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika – korzyści i zagrożenia

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych staje się obecnie coraz bardziej popularne w firmach, gdyż firmy polskie wzorując się na zachodnich chcą budować odpowiedni wizerunek takich firm, które są otwarte na pracowników w różnej sytuacji życiowej. Jednocześnie większość krajów europejskich wspiera zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych staje się obecnie coraz bardziej popularne w firmach, gdyż firmy polskie wzorując się na zachodnich chcą budować odpowiedni wizerunek takich firm, które są otwarte na pracowników w różnej sytuacji życiowej. Jednocześnie większość krajów europejskich wspiera zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.

Firmy zatrudniając pracowników niepełnosprawnych podejmują takie działania zarówno ze względów wizerunkowych jak też ze względów na możliwość uzyskania również korzyści finansowych. 

 

Gdy zatrudnia się pracownika niepełnosprawnego niezbędne jest sprawdzenie zarówno obowiązków, które musi spełnić pracodawca jak też korzyści, które przyniesie zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością. Przy zatrudnianiu pracowników mających stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny wymaga spełnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków realizowania pracy. Dotyczy to warunków pracy chronionej co obejmuje przystosowania w odpowiedni sposób przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie dotyczyć może również realizowania pracy w formie telepracy. Jednocześnie praca może być realizowana przez osobę niepełnosprawną w przypadku gdy zostanie wydana zgoda przez lekarza medycyny pracy na realizowanie takiej pracy przez pracownika na wybranym stanowisku pracy. Jednocześnie lekarz może wskazać również konieczność spełnienia określonych warunków przez pracodawcę by można było zatrudnić danego pracownika z określoną niepełnosprawnością.

 

Praca osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż osiem dni w ciągu doby a także nie może przekroczyć czterdziestu godzin pracy w skali tygodnia.

Jednocześnie czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać siedmiu godzin w ciągu dnia a także trzydziestu pięciu godzin w skali tygodnia. Dodatkowo osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniana w porach nocnych a także nie może pracować w godzinach nadliczbowych. Taka osoba ma również prawo do dodatkowej przerwy w pracy do wykonania gimnastyki usprawniającej a także wypoczynku co obejmuje dodatkowe piętnaście minut w ciągu dnia a także nie jest wliczane do czasu pracy.

Należy jedna brać pod uwagę, że pracownik niepełnosprawny ze względu na mniejsze norm czasu pracy nie może zarabiać mniej na danym stanowisku pracy. Wysokość wynagrodzenia wypłacana pracownikowi niepełnosprawnemu nie zależy od stosowanych norm czasu pracy.

 

Dodatkowy urlop

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym mają również prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, który wynosi dziesięć dni roboczych w skali roku kalendarzowego. Takie uprawnienia nabywane są przez osoby niepełnosprawne, które pracowały przez okres roku.

Uprawnienia takie dotyczą wszystkich stopni niepełnosprawności. Jednak urlop taki nie przysługuje w przypadku tych osób, które mają prawo do większego wymiaru urlopu dodatkowego ponad dziesięć dni roboczych na podstawie innych odrębnych przepisów prawa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.