Nowa firma – nowe obowiązki

Nowa firma – nowe obowiązki

Chcesz założyć własną firmę? W takim przypadku musisz przygotować się na nowe obowiązki w związku z jej prowadzeniem. O czym trzeba pamiętać w szczególności?

Samo założenie firmy to dopiero początek – przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że na jego barkach ciążą od tego czasu nowe obowiązki. Ich niedopełnienie może spowodować nieprzyjemne konsekwencje.

Obowiązki przedsiębiorców możemy podzielić na:

- obowiązki względem Urzędu Skarbowego

- obowiązki względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- obowiązki ewidencyjne

- obowiązki wobec Urzędu Statystycznego

- obowiązki wobec pracowników

- obowiązki dotyczące BHP

- obowiązki związane z GIODO

- obowiązki dotyczące gospodarki odpadami

Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego

Gdy przedsiębiorca chce zostać podatnikiem VAT, powinien dopełnić odpowiednich formalności. Należy również pamiętać o tym, gdy przedsiębiorca jest do tego zobowiązany według przepisów.

Co miesiąc przedsiębiorca musi pamiętać o opłaceniu podatku dochodowego za siebie i pracowników oraz rozliczeniu podatku VAT. Przedsiębiorca musi również przekazać każdego roku dokument zawierający informacje o przychodach osiągniętych przez pracownika lub zleceniobiorcę, pobranych zaliczkach i składkach oraz zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek dochodowy pobieranych i wypłacanych do US przez płatnika.

Obowiązki przedsiębiorcy względem ZUS

Oprócz zapisania się do ZUS i opłacania swoich składek przedsiębiorca musi również dopełniać odpowiednich obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Należy zgłosić pracownika do ubezpieczenia oraz przygotowywać comiesięczne deklaracje z rozliczeniem składek.

Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorcy

Zaliczane są do nich w zależności od prowadzonej działalności między innymi: ewidencja przychodów, podatkowa księga przychodów i rozchodów (lub inna forma rozliczenia), ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja pracownicza.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Statystycznego

Przekazywanie danych do celów statystycznych i analiz przedsiębiorczości.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

W tej kategorii znajdują się między innymi: wysłanie pracownika na badania lekarskie, założenie teczki pracowniczej, prowadzenie ewidencji czasu pracy, karty płacy, a także inne wymagane dokumenty związane ze specyfiką stanowiska.

Obowiązki pracodawcy dotyczące BHP

Przedsiębiorca powinien przestrzegać przepisów BHP. Musi on szkolić pracowników, stworzyć bezpieczne stanowiska pracy, odpowiednio oznakować budynek.

Gospodarka odpadami

Dotyczy wybranych przedsiębiorców podlegających przepisom dotyczącym ochrony środowiska i prowadzenia ewidencji odpadów.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec GIODO

Zaliczają się do nich sprawy związane z rejestracją zbiorów danych osobowych.

Nie każdy przedsiębiorca musi dokładnie znać się na wszystkich powyższych sprawach. Może także powierzyć je zewnętrznym firmom, na przykład biurom rachunkowym. Wówczas, za niewielką opłatą, przedsiębiorca może mieć pewność, że jego sprawy będą prowadzone prawidłowo przez profesjonalistów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.