Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Wydawałoby się, że firmę możemy prowadzić w każdej branży. Warto jednak pamiętać o tym, że istnieją określone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. O czym powinniśmy pamiętać przed założeniem własnej firmy?

W naszym kraju obowiązuje swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli przepisy nie zakazują czy nie ograniczają czegoś, wtedy możemy założyć swoją firmę bez konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń czy zgód.

Jednak w szeregu przypadków przepisy wskazują, że do prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej powinniśmy spełnić określone wymogi.

Działalność reglamentowana

W przypadku niektórych działalności gospodarczych przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe wymagania, które są warunkiem uzyskania wpisu do specjalnego rejestru.

Wymagania te mogą być zróżnicowane i mogą one dotyczyć samej osoby przedsiębiorcy, na przykład musi mieć on określone wykształcenie, ukończyć specjalny kurs, nie może być karany w przeszłości za określone typy przestępstw. Czasami trzeba z kolei spełnić dodatkowe wymagania lokalowe, na przykład lokal musi mieć właściwą infrastrukturę. Innym wymogiem może być gwarancja bankowa.

Wobec tego wymagania te różnią się w zależności od tego, z jakim zawodem reglamentowanym mamy do czynienia. Przykładowe zawody tego rodzaju to handel paliwami, sprzedaż alkoholu, prowadzenie kantoru, prowadzenie agencji zatrudnienia, handel bronią czy produkowanie wyrobów tytoniowych.

Szczegółowy wykaz możemy znaleźć na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/szukaj-procedur.

Ograniczenia dotyczące formy prawnej działalności

Ponadto ograniczenia dotyczą także formy prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tutaj dokładnie o formę prawną rejestracji działalności albo daną formę dla osób mających wybrane kompetencje.

Warto wskazać tutaj na spółkę partnerską, której wspólnikami mogą być jedynie przedstawiciele wolnych zawodów. Dotyczy to przykładowo takich zawodów jak architekt, aptekarz, adwokat, biegły rewident, lekarz, notariusz, doradca podatkowy, pielęgniarka, położna, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.

Poza tym dla niektórych typów działalności prawo nie przewiduje możliwości wykonania rejestracji w CEIDG – konieczne jest wykonanie rejestracji spółki z KRS. Przykładowo dotyczy to działalności ubezpieczeniowej, związku zawodowych, działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ograniczenia mogą dotyczyć także rodzaju spółki, która możliwa jest do rejestracji, by prowadzić określoną działalność gospodarczą. Zdarza się to jednak rzadko i dotyczy głównie sektora finansowego, na przykład towarzystw ubezpieczeniowych oraz banków.

Jeżeli nie wiemy, czy dany rodzaj działalności wymaga spełnienia określonych wymogów, możemy sprawdzić to w wyszukiwarce kodów PKD, która znajduje się na stronie pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd/.

Podsumowując, jeżeli chcemy założyć działalność gospodarczą, powinniśmy pamiętać o tym, że może być wówczas konieczne spełnienie dodatkowych wymogów. W razie problemów warto skonsultować się ze specjalistą.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.