Zarządzanie płynnością w firmie

Zarządzanie płynnością w firmie

Zapewnienie firmie właściwej płynności finansowej jest jednym z podstawowych zadań przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia biznesu. W jaki sposób powinniśmy zarządzać płynnością finansową tak, aby firma mogła prosperować prawidłowo?

Płynność finansowa przedsiębiorstwa to jego zdolność do opłacania aktualnych zobowiązań i dokonywania potrzebnych zakupów, na przykład towarów czy usług. Od tej właśnie płynności zależy, czy przedsiębiorca będzie w stanie rozwijać swoją firmę, czy będzie mógł regularnie opłacać zobowiązania, na przykład swoim dostawcom, czy będzie mógł wypłacać wynagrodzenia zatrudnianym pracownikom.

Wobec tego płynność finansowa jest uznawana za jedno z głównych kryteriów oceny działalności przedsiębiorstwa. Gdy firma ma niską płynność finansową, może narazić się na kłopoty, na przykład mniejsze zaufanie ze strony kontrahentów oraz instytucji finansowych. W rezultacie może doprowadzić to do jej bankructwa.

Do oceny płynności finansowej swojej firmy stosuje się poniższe wskaźniki płynności:

- wskaźnik płynności bieżącej – wskazuje, ile razy aktywa bieżące pokrywają aktualne zobowiązania

- wskaźnik płynności szybkiej – wskazuje na stopień pokrycia zobowiązań bieżących płynnymi aktywami, czyli na płynność powiązaną z aktywami, które można pilnie spieniężyć

- wskaźnik płynności gotówkowej – wskazuje, jaka ilość zobowiązań krótkoterminowych może być uregulowana od razu, gdyby stały się one wymagalne w konkretnym momencie, wobec tego ten wskaźnik prezentuje tak zwaną natychmiastową zdolność płatniczą

Na płynność finansową firmy wpływa wiele czynników, w tym osiągane przez nią zyski, ponoszone koszty, posiadane zapasy i ich ilość w stosunku do produkcji i sprzedaży. Zadaniem przedsiębiorcy jest zatem takie zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, aby mogło ono działać sprawnie. W tym celu można wykorzystać też instrumenty do zarządzania płynnością. Prezentujemy je poniżej.

kredyt obrotowy

To kredyt na rachunku, który przeznaczony jest do finansowania bieżącej działalności firmy, na przykład sfinansowanie kosztów administracyjnych, zatrudnienia. Dzięki tym kredytom firmy mogą łatwiej zachować płyn noś finansową. Są one udzielane zwykle na okres krótszy niż rok.

Kredyt kupiecki

Pozwala na kupno produktów bez wystarczającej gotówki. Stosuje się wtedy odroczenie płatności odbiorcy za produkty. Czasami kredyt kupiecki określany jest też mianem pożyczki pieniężnej, kredytem handlowym. Zwykle udzielany jest na kilka czy kilkanaście dni.

Faktoring

Jest to wykup nieprzeterminowanych wierzytelności od firmy – stosuje się go w przypadku niższych kwot. Wraz z faktoringiem możemy otrzymać często dodatkowe usługi, na przykład usługi księgowe, windykację należności, wysyłanie monitów, badanie sytuacji finansowej kontrahentów.

Leasing

Jest to umowa podobna do wynajmu, która pozwala na uzyskanie przez firmę danego mienia do użytkowania w ramach płatności rat leasingowych. Przedsiębiorcy często leasingują samochody, ale możemy też wyleasingować inne mienie, na przykład sprzęt elektroniczny do firmy, maszyny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.