Pracownik na urlopie – jak go zastąpić?

Pracownik na urlopie – jak go zastąpić?

Każdego roku wielu przedsiębiorców staje przed dylematem – jak zastąpić tych pracowników, którzy pojechali na urlop. Idealna sytuacja jest wtedy, gdy pracownika może zastąpić inny pracownik z firmy. Zdarza się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.

Co roku pracownicy wybierają się na urlopy wypoczynkowe. Ma to miejsce przede wszystkim w okresie letnich wakacji. Zgodnie z przepisami, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do nieprzerwanej, 14 dniowej przerwy w pracy. Tak długi okres nieobecności może w wielu firmach spowodować zaburzenie ich normalnego funkcjonowania.

Jeśli pracownik czy pracownicy wybierają się na urlop, firma może stanąć przed dylematem, co zrobić, gdy ich nie będzie. W takiej sytuacji mamy do dyspozycji kilka różnych rozwiązań, dlatego warto je wcześniej przeanalizować.

Sposoby zastąpienia pracownika na urlopie:

- powierzenie obowiązków pracownika czy pracowników innym pracownikom z tego samego zakładu pracy

- zatrudnienie pracownika z zewnątrz z wykorzystaniem umowy o pracę na zastępstwo, na czas określony

- zatrudnienie pracownika z zewnątrz na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło czy zlecenia

- skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej

Każde z powyższych rozwiązań ma swoje zalety oraz wady, które warto poznać przed podjęciem decyzji.

Zastępowanie się pracowników

Najprostszym i również najskuteczniejszym sposobem w przypadku nieobecności jednego z pracowników jest jego zastąpienie przez innego pracownika. Warto jednak pamiętać o tym, że pracodawca nie może dokonać polecenia pracownikowi wykonania tych czynności, które nie są w jego zakresie obowiązków i wykraczają poza zakres umowy.

Pracodawca może dokonać zmiany obowiązków pracownika w określonych przypadkach. Musi przy tym spełnić dwa warunki, a mianowicie rodzaj obowiązków nie może być sprzeczny z rodzajem umówionej pracy, którą pracownik ma wykonywać na podstawie umowy, a także zakres obowiązków ma pozwalać pracownikowi na wykonywanie czynności w normalnym czasie pracy, aby nie przekroczyć przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy. Zatem pracownik nie może wtedy wykonywać obowiązków w czasie nadliczbowym.

Zastępstwo przez zatrudnienie innego pracownika

W tym przypadku zastępowo może odbywać się przez zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o zastępstwo albo na podstawie umów cywilnoprawnych. Istnieje również trzecia opcja, a mianowicie zatrudnienie pracownika tylko na czas określony, czyli na czas, gdy w pracy nie ma pracownika biorącego urlop.

Zastępstwo przez zatrudnienie innego pracownika jest dodatkowym kosztem, ale pozwala na unikniecie problemów związanych z powierzeniem obowiązków obecnym pracownikom. W rezultacie firma może działać równie efektywnie. Oczywiście, takie rozwiązanie nie sprawdzi się zawsze, na przykład wtedy, gdy mówimy o realizacji wspólnego projektu, o pracowniku posiadającym konkretne doświadczenie, stanowisku wymagającym dłuższego wdrożenia.

Skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej także jest opcją – wtedy korzystamy z usług pracowników na zasadzie outsourcingu, więc nie musimy ich zatrudniać. Płacimy wtedy agencji za tego rodzaju usługę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.