Restrukturyzacja – ochroni przed upadłością

Restrukturyzacja – ochroni przed upadłością

Na podstawie przepisów prawnych dotyczących restrukturyzacji można stwierdzić, że w przepisach dotyczących upadłości oraz restrukturyzacji ta druga jest traktowana jako priorytetowa. Zanim rozdzielne przepisy na prawo upadłościowe oraz restrukturyzacyjne p...

Na podstawie przepisów prawnych dotyczących restrukturyzacji można stwierdzić, że w przepisach dotyczących upadłości oraz restrukturyzacji ta druga jest traktowana jako priorytetowa. Zanim rozdzielne przepisy na prawo upadłościowe oraz restrukturyzacyjne przedsiębiorcy nie mogli korzystać z tak dużego wachlarza działań naprawczych czy oddłużających, które miały chronić przed upadkiem firmy. W przepisach prawnych o restrukturyzacji mają na celu zapewnić większą elastyczność przedsiębiorcom w zakresie możliwych do wybrania opcji przy problemach firmy.

W ramach przepisów dotyczących restrukturyzacji firm można korzystać z bardzo wielu rozwiązań zanim ogłosi się upadłość. Pozwala to na wybranie różnych oraz zoptymalizowanych rozwiązań. Do rozwiązań, które można stosować zaliczyć można postępowanie układowe w wersji przyśpieszonej, postępowanie układowe, sanacyjne a także postępowanie o zatwierdzeniu układu. Można stwierdzić, że przepisy o restrukturyzacji wskazują, że restrukturyzacja ma mieć pierwszeństwo przed procesem likwidacji. Gdy do sądów wpłyną jednocześnie wnioski o upadłość oraz restrukturyzację mają one w pierwszej kolejności decydować się na rozpoznanie wniosków restrukturyzacyjnych.

Ochrona przed upadłością?

Uznanie wniosków o restrukturyzację jako mających pierwszeństwo sprawia, że przedsiębiorstwa będą chronione przed działaniami w ramach realizowanych egzekucji komorniczych. Przekłada się to na zwiększenie szans dla dłużnika by był w stanie podjąć skuteczne negocjacje z kontrahentami. Mają one na celu stworzenia takiego układu czy porozumienia, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Uzyskanie układu z wierzycielami nie wymaga również by uzyskać porozumienie z wszystkimi wierzycielami. Skorzystanie z układu częściowego pozwala na zapewnienie możliwości stworzenia układu częściowego. W takim układzie niezbędne jest uzyskanie porozumienia jedynie z największymi wierzycielami.

Niewypłacalność

Gdy pojawiają się chwilowe problemy w przedsiębiorstwie z wypłacalnością można na podstawie prawa restrukturyzacyjnego korzystać ze znacznie bardziej elastycznych form reagowania na takie problemy. Dotyczy to między innymi braku funkcjonowania kryteriów, w których niezapłacenie w terminie dwóch faktur mogło prowadzić do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Pozwala to na podejmowanie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowo przedsiębiorstwo może również starać się o uzyskanie pomocy publicznej, która ma na celu zapewnienie zrealizowania skutecznie procesu restrukturyzacji. Jednocześnie przedsiębiorstwa mogą również decydować się na korzystanie z pomocy ze strony doradców restrukturyzacyjnych. Powołanie takiego doradcy nie odbywa się jedynie w sądach, ale doradca może być również wskazany przez wierzycieli a także dłużników. W konkretnym postępowaniu doradca będzie mógł między innymi kontrolować działania podejmowane w ramach restrukturyzacji przez dłużnika. Do jego zadań należy również realizowanie negocjacji czy zwieranie układów z wierzycielami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.