Ryzyka w działalności gospodarczej

Ryzyka w działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej firmy jest nierozerwalnie związane z ryzykiem. To element tak zwanej gry rynkowej i w związku z tym wtedy, gdy zakładamy działalność, zawsze musimy pamiętać o tym, że czyhać będzie na nas wiele niebezpieczeństw. Oczywiście, po drugiej s...

Prowadzenie własnej firmy jest nierozerwalnie związane z ryzykiem. To element tak zwanej gry rynkowej i w związku z tym wtedy, gdy zakładamy działalność, zawsze musimy pamiętać o tym, że czyhać będzie na nas wiele niebezpieczeństw. Oczywiście, po drugiej stronie czekają na nas liczne zyski, ale strata zawsze jest realna.

Na prowadzenie działalności gospodarczej wpływa bardzo wiele czynników. Zaliczają się do nich między innymi czynniki mikroekonomiczne oraz makroekonomiczne, do których zaliczamy przykładowo popyt rynkowy, inflację, kursy walut czy zmiany związane z koniunkturą gospodarczą.

Odpowiedzialny przedsiębiorca powinien wobec tego podejmować takie działania, które skoncentrowane są na obniżeniu stopnia ryzyka i jego wpływu na działanie firmy, a tym samym na osiągnięcie przez nią sukcesu.

Ryzyko w biznesie dzielimy na dwa główne rodzaje:

- ryzyko rynkowe – nazywane jest inaczej systematycznym, wynika ono z warunków ekonomicznych, prawnych i politycznych w konkretnym kraju, a także z warunków globalnych, jest to ryzyko, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, dlatego jest ono niekontrolowane

- ryzyko indywidualne – nazywane także jako specyficzne, dotyczy ono przyszłych i możliwych do częściowego przewidzenia ryzyk, które można również kontrolować, na przykład zalicza się do niego zmiany popytu, dostępność surowców

Wobec tego przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że nie na wszystkie czynniki ryzyka jest w stanie wpływać. Poniżej prezentujemy te konkretne rodzaje ryzyka, które wpływają na działalność gospodarczą.

Dla przedsiębiorców największe znaczenie mają następujące ryzyka:

- ryzyko gospodarcze – dotyczy możliwości uzyskania gorszych wyników od tych planowanych

- ryzyko walutowe, czyli kursowe – dotyczy niekorzystnych zmian kursów walutowych, może spowodować utratę pieniędzy w przypadku firm, które prowadzą handel z kontrahentami i klientami z innych krajów

- ryzyko rynku – dotyczy aktualnej czy prognozowanej koniunktury dla danej branży, na przykład dotyczące zmian cen surowców

- ryzyko niewypłacalności – dotyczy utraty płynności finansowej, czyli możliwości do terminowego płacenia zobowiązań przez przedsiębiorcę

- ryzyko finansowe – dotyczy struktury źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa, zalicza się do niego pożyczki oraz kredyty

- ryzyko operacyjne – związane jest z możliwością pojawienia się straty, na przykład awarii oprogramowania komputerowego, maszyn

- ryzyko polityczne – dotyczy zmian politycznych wpływających na firmy, na przykład podatków

- ryzyko kulturowe – dotyczy specyfiki konkretnej kultury, społeczności, religii, ważne w przypadku handlu zagranicznego, gdy produkty czy usługi kierowane są do osób z innego kręgu kulturowego

Jeżeli firma chce działać skutecznie i rozwijać się, powinna brać pod uwagę powyższe rodzaje ryzyka. Świadomość ich występowania pozwala na takie pokierowanie firmą, aby można było chociażby częściowo się przed nim ochronić. Wiele firm wdraża wtedy specjalne mechanizmy zarządzania ryzykiem, korzysta z ubezpieczeń. Warto to rozważyć.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.