Ważne terminy, o których powinien pamiętać każdy przedsiębiorca

Ważne terminy, o których powinien pamiętać każdy przedsiębiorca

Prowadzenie własnej firmy może zajmować dużo czasu. Warto więc zorganizować formalności tak, aby można było prowadzić je wygodnie, szybko i skutecznie, a tym samym oszczędzać cenny czas. Dotyczy to w szczególności przestrzegania ważnych terminów, które dot...

Prowadzenie własnej firmy może zajmować dużo czasu. Warto więc zorganizować formalności tak, aby można było prowadzić je wygodnie, szybko i skutecznie, a tym samym oszczędzać cenny czas. Dotyczy to w szczególności przestrzegania ważnych terminów, które dotyczą głównie kontaktów z urzędami. O których z nich powinniśmy pamiętać?

Wielu nowych przedsiębiorców jest wręcz przerażonych tym, że spada na nich wiele nowych obowiązków. Oczywiście, możemy skorzystać z pomocy biur księgowych oraz innych specjalistów, niemniej jednak o ważnych terminach warto mieć pojęcie.

Obowiązki przedsiębiorcy związane z dotrzymywaniem konkretnych terminów możemy podzielić na dwie kategorie – na comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy oraz ważne terminy co roku.

Comiesięczne zobowiązania przedsiębiorcy:

- do 7. dnia każdego miesiąca – przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej muszą zapłacić podatek dochodowy

- do 10. dnia każdego miesiąca – przedsiębiorca musi opłacić składki ZUS za siebie, gdy nie zatrudnia pracowników

- do 15. dnia każdego miesiąca – przedsiębiorca musi opłacić składki ZUS w przypadku zatrudniania pracowników lub zleceniobiorców

- do 20. dnia każdego miesiąca – przedsiębiorca musi uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy rozlicza się na podstawie ryczałtu, podatku liniowego lub zasad ogólnych

- do 20. dnia każdego miesiąca – przedsiębiorca musi opłacić podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

- do 20. dnia każdego miesiąca – firmy mające osobowość prawną muszą uregulować zaliczkę na podatek dochodowy

- do 25. dnia każdego miesiąca – przedsiębiorcy będący vatowcami opłacają podatek VAT

Coroczne zobowiązania przedsiębiorcy:

- do 20. stycznia – istnieje możliwość zmiany formy rozliczania się z fiskusem

- do 31. stycznia – firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu powinny złożyć roczne zeznanie podatkowe

- do 28. lub 29. lutego – przedsiębiorca powinien rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

- do 31. marca – osoby prawne, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, powinny złożyć zeznanie roczne

- do 30. kwietnia – podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, muszą złożyć zeznanie roczne

Warto także zaznaczyć, że powyższe terminy obowiązują również przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie – w tym przypadku trzeba jednak pamiętać o tym, że należy opłacić je w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału rozliczeniowego.

Uwaga! Gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, wówczas terminem obowiązującym jest kolejny dzień roboczy.

Jakie kary grożą nam za niedotrzymanie terminu?

Gdy przedsiębiorca nie dotrzyma jednego z powyższych terminów lub innych terminów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, może narazić się na różne konsekwencje. Są to przede wszystkim mandaty skarbowe oraz odsetki karne. Firma zwiększa też wtedy ryzyko przeprowadzenia kontroli.

Wobec tego terminów, o których powinni pamiętać przedsiębiorcy, jest bardzo dużo. Pamiętajmy o każdym z nich, a jeżeli nie mamy na to czasu, skorzystajmy z pomocy biur rachunkowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.