Wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej

Wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej ma miejsce na wniosek przedsiębiorcy, który przedłożony jest właściwemu organowi – CEIDG. Zawieszenie działalności jest bardzo pomocne wtedy, gdy przedsiębiorca chce na jakiś czas zrezygnować z prowadzenia działalności i oszczędzić na płatnościach związanych z firmą. Jak możemy wznowić działalność gospodarczą?

Możliwość zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej wynika z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać o tym, że zawieszenie działalności możliwe jest tylko wtedy, gdy pracodawca nie zatrudnia pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

Przedsiębiorca może zawiesić działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli ten okres przypada całkowicie na luty, to wynosi on 28 albo 29 dni. Okres zawieszenia działalności zaczyna się od momentu wskazanego we wniosku. Jak możemy wznowić prowadzenie firmy?

Wniosek o wznowienie działalności w CEIDG

Aby wznowić prowadzenie działalności, przedsiębiorca musi złożyć odpowiednio wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to wniosek CEIDG-1, czyli ten sam, który używany jest do założenia firmy oraz jej zawieszenia.

We wniosku zaznaczamy odpowiednią pozycję przy zapisie „wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej”. We wniosku wskazujemy także, od kiedy wznowienie to ma mieć miejsce. Złożenie wniosku do CEIDG jest bezpłatne!

Wypełniamy dokładnie rubryki i pola: 01.4, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 04, 05 (jeśli inny niż 04), 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 12, 13.1.2, 15 oraz ewentualnie 26.

Jak możemy złożyć wniosek o wznowienie działalności?

Wniosek może być dostarczony do CEIDG na kilka sposobów – możemy zrobić to nawet bez wychodzenia z domu!

Gdy chcemy wznowić działalność firmy szybko i wygodnie on-line, potrzebujemy podpis elektroniczny, Profil Zaufany albo możemy skorzystać z bankowości elektronicznej (nie każdy bank daje taką możliwość). Potem rejestrujemy się na stronie CEIDG i wypełniamy formularz.

Gdy nie mamy Profilu Zaufanego albo podpisu elektronicznego, możemy także wypełnić wniosek on-line, a potem podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Nie trzeba drukować wniosku – wystarczy zapisać jego kod i przedstawić w urzędzie. Potem urzędnik odnajdzie w systemie formularz, wydrukuje go i przedłoży do podpisania.

Możemy też tradycyjnie złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy. Możemy pobrać go wcześniej ze strony CEIDG i wypełnić albo pobrać wniosek w gminie i wypełnić na miejscu. Nie zapomnijmy o zabraniu dowodu osobistego albo innego dokumentu tożsamości.

Ostatnia opcja to wysyłka listem poleconym. Wniosek możemy wysłać listem na adres urzędu, ale musi być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

CEIDG powiadomi właściwe organy

Gdy wznawiamy działalność firmy, CEIDG przekaże informacje właściwym urzędom – urzędowi skarbowemu, ZUS-owi oraz innym właściwym organom.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.