Co może być zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki dla firmy?

Co może być zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki dla firmy?

Przy zaciąganiu pożyczki albo kredytu firmowego może pojawić się konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia preferowane są przez banki i przez firmy pożyczkowe w przypadku ofert firmowych?

 

Pożyczkę albo kredyt można otrzymać bez zabezpieczenia. W taki sposób można jednak pozyskać przede wszystkim mniejsze sumy, na przykład rzędu 10 000 złotych w zależności od sytuacji finansowej firmy. Jeśli potrzebna będzie większa kwota, wówczas trzeba będzie przedstawić właściwe zabezpieczenie.

 

Zabezpieczenia stosowane są zarówno w przypadku pożyczek i kredytów dla osób indywidualnych, jak również dla przedsiębiorców. Są one zależne głównie od tego, jak wysoką kwotę chcemy pożyczyć, a także z jakim typem oferty mamy do czynienia.

 

Główne zabezpieczenia kredytów i pożyczek to:

  • hipoteka na nieruchomości
  • poręczenie
  • weksel in blanco
  • cesja praw
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  • zastaw rejestrowy

 

Często zdarza się, że bank lub firma pożyczkowa pozwala klientowi na wybranie takiej metody zabezpieczenia, która będzie dla niego najkorzystniejsza. W innych sytuacjach można skorzystać tylko z jednej formy zabezpieczeń.

 

Przykładowo, w przypadku pożyczek oraz kredytów hipotecznych zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, na przykład na lokalu biurowym firmy, na jej magazynie czy na zakładzie produkcyjnym. Z kolei przy kredycie samochodowym zabezpieczeniem może być cesja praw. Poręczenia spotyka się natomiast przy pożyczkach gotówkowych.

 

Czy zabezpieczenie jest zawsze konieczne?

Dzięki zabezpieczeniu można podwyższyć szansę na uzyskane pożyczki albo kredytu w sytuacji, gdy nie ma się wystarczającej zdolności kredytowej bazującej na dochodach. Wówczas bank czy instytucja pozabankowa mogą i tak udzielić wsparcia finansowego, ponieważ zabezpieczenie zmniejsza ryzyko.

 

Zabezpieczenia nie są generalnie potrzebne wtedy, gdy chcemy zaciągnąć zobowiązanie na niższą kwotę. Warto jednak zaznaczyć, że limit ten nie jest równy dla każdego przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie finansowe – zależny jest od jego obecnej zdolności kredytowej, dlatego jeśli okaże się ono niewystarczające, wtedy bank lub firma pożyczkowa mogą poprosić o dodatkowe zabezpieczenie. Zatem jeśli firma ma duże, udokumentowane dochody, jest w dobrej sytuacji finansowej, zabezpieczenia mogą nie być konieczne.

 

Jakie ryzyko niesie ze sobą zabezpieczenie kredytu albo pożyczki?

Kredyt lub pożyczka dzięki zabezpieczeniu są lepiej dostępne, ale z drugiej strony należy również pamiętać o tym, że mogą być bardziej ryzykowne. Chodzi tutaj przede wszystkim o konsekwencje wynikające z braku spłaty zobowiązania, które mogą być bardzo dotkliwe dla przedsiębiorstwa, a także innych osób, na przykład poręczyciela.

 

Przykładowo, gdy zaciągnięty zostanie kredyt hipoteczny, czyli pod zastaw nieruchomości, wówczas konsekwencją braku spłaty zobowiązania może być przejęcie prawa do nieruchomości przez kredytobiorcę. Gdy pożyczka została poręczona i nie została spłacona, bank albo firma pożyczkowa będą ubiegały się o odzyskanie pieniędzy od poręczyciela.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.