Czym jest mikro firma?

Czym jest mikro firma?

Osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą często stykają się z różnymi określeniami na firmy – mikro, mała, średnia i duża firma to główna klasyfikacja. Warto wiedzieć, że te określenia dotyczą nie tylko naszego indywidualnego pojęcia o wielko...

Osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą często stykają się z różnymi określeniami na firmy – mikro, mała, średnia i duża firma to główna klasyfikacja. Warto wiedzieć, że te określenia dotyczą nie tylko naszego indywidualnego pojęcia o wielkości firmy, ale również mają swoje podstawy w przepisach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013.672) pojawiły się definicje mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcy. Podział ten został wprowadzony zgodnie z wymogami unijnymi.

Skupmy się tutaj na mikroprzedsiębiorstwach, ponieważ to właśnie ich liczba jest w Polsce najwyższa. Aktualnie w naszym kraju działa około 4,1 miliona przedsiębiorstw, z czego około 4 miliony to podmioty prywatne. Liczba ta włącza również podmioty, które zawiesiły działalność i podmioty, które nie są przedsiębiorcami, na przykład stowarzyszenia. W podanej liczbie, według GUS, działa około 2,9 miliona osób fizycznych mających własne firmy, z czego około 2 miliony to firmy z wielkością zatrudnienia 1-9 osób.

Mikroprzedsiębiorca – kto to jest?

Zgodnie z powyższą ustawą za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w minimum jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

średniorocznie zatrudniał mniej niż 10 pracowników

osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych do równowartości 2 milionów euro w złotych lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie były wyższe od równowartości 2 milionów euro w złotych

W związku z powyższymi statystykami możemy powiedzieć, że w Polsce funkcjonuje najwięcej mikroprzedsiębiorstw. Mogą one prowadzić działalność w różnych branżach, między innymi w handlu – zaliczamy do nich sklepy stacjonarne oraz sklepy internetowe. Mikroprzedsiębiorcy prowadzą również działalność w branży usługowej, na przykład prowadzą pensjonaty, zajmują się rzemieślnictwem, produkcją na mniejszą skalę.

Jednostki mikro zgodnie z ustawą o rachunkowości

Warto również wskazać, że z definicją mikro jednostki możemy spotkać się w obowiązującej Ustawie o rachunkowości. Zgodnie z nią jednostki mikro to:

- spółki handlowe, inne osoby prawne, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:

-- suma przychodów ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 3 mln złotych

-- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 1,5 mln złotych

-- wielość średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – 10 osób

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły nie więcej niż 2 miliony euro za poprzedni rok obrotowy w przeliczeniu na złoty

- stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – gdy nie prowadzą działalności gospodarczej

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.