Na czym polega zarządzanie płynnością finansową?

Na czym polega zarządzanie płynnością finansową?

Przedsiębiorstwo bez płynności finansowej jest w wyższym stopniu narażone na bankructwo. Właśnie dlatego w biznesie ważne jest umiejętne zarządzanie płynnością finansową. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Płynność finansowa to określenie na zdolność podmiotu do wywiązywania się z jego zobowiązań w terminie. To jeden z elementów oceny finansowej firmy, ponieważ jej płynność finansowa wpływa na jej kondycję finansową.

Zatem płynność finansowa jest bardzo ważna zarówno w przypadku mniejszych, jednoosobowych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Oczywiście, w każdej firmie operuje się innymi liczbami, ale nawet wtedy, gdy zarabiamy na biznesie mniej, utrzymanie płynności finansowej jest kluczowe.

Zachowanie i strata płynności finansowej

Nap płynność finansową przedsiębiorstw wpływa szereg czynników. Należy wskazać wśród nich między innymi zatory płatnicze, do których dochodzi często w mniejszych firmach. Może być to też wynik nieefektywnego zarządzania finansami, nieopłacalnych inwestycji, zastoju w branży, w której działa firma.

Najczęściej utrata płynności finansowej jest chwilową niezdolnością firmy do regulowania swoich wydatków krótkoterminowych, czyli nie może ona wtedy regulować swoich obowiązków na czas. W skrajnych przypadkach może jednak stać się niewypłacalnością, czyli nie może regulować wszystkich swoich zobowiązań, także tych długoterminowych.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z utratą płynności finansowej, prowadzi się działania mające na celu zarządzanie płynnością finansową.

Cele związane z zarządzaniem płynnością finansową w firmie:

- zwiększenie przepływów pieniężnych

- zwiększenie zysków

- zmniejszenie kosztów

- podwyższenie wartości przedsiębiorstwa

Zatem odpowiednio zaplanowana strategia zarządzania płynnością finansową jest w stanie zapewnić firmie większe bezpieczeństwo, także w sytuacjach, gdy dochodzi do zmniejszenia jej zysków.

Jak zarządza się płynnością finansową?

W celu efektywnego zarządzania płynnością finansową w firmie należy sprecyzować ogólne cele, do których będziemy dążyli. Należy również ustalić swoje preferencje w zakresie ryzyka oraz dochodu, do których będziemy się odwoływali.

Następnym etapem jest analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpływają na płynność finansową danego przedsiębiorstwa. Gdy są one już określone, na ich podstawie można określić strategię postępowania dla utrzymania właściwej płynności.

W celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa mogą wspomagać się różnymi instrumentami finansowymi. Zaliczają się do nich między innymi kredyty kupieckie, faktoring, leasing. Przedsiębiorstwa mogą również korzystać z kredytów i pożyczek bankowych i pozabankowych, niemniej jednak w tym przypadku należy przeliczyć, jakie zobowiązanie będzie w stanie pokryć przedsiębiorstwo bez pogłębienia swoich problemów.

Zatem nawet w mniejszej firmie zarządzanie płynnością finansową pełni ważną rolę. Odpowiednio zaplanowane działania w tym właśnie zakresie pozwalają na obniżenie ryzyka związanego z działaniem firmy, a także jej bankructwem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.