Zatory płatnicze – co to jest?

Zatory płatnicze – co to jest?

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, warto się ich wystrzegać. Zatory płatnicze, ponieważ to właśnie o nich będzie mowa, nie są niczym przyjemnym. Czym dokładnie są zatory płatnicze, jak powstają i jak możemy ich unikać w biznesie?

Zatory płatnicze mogą dotknąć każdego przedsiębiorcy, zarówno tego, który prowadzi małą firmę, jak i tego mającego większą działalność gospodarczą. Warto się ich wystrzegać, ale na ich powstawanie nie mamy zwykle żadnego wpływu. W związku z tym powinniśmy zabezpieczać się przed nimi, ponieważ zatory płatnicze mogą doprowadzić nawet do bankructwa.

Czym jest zator płatniczy?

Zatorem płatniczym nazywamy sytuację, w której dochodzi do nagromadzenia się zadłużeń przechodzących na następnych powiązanych ze sobą kontrahentów.

Najczęściej do powstania zatoru płatniczego dochodzi wtedy, gdy jeden z kupujących czy zleceniodawców nie płaci swoich zobowiązań wynikających w wykonanej usługi albo kupionego towaru wobec wykonawcy lub dostawcy. Takie zadłużenie może utrzymywać się przez dłuższy czas, a wtedy może spowodować u wykonawcy czy dostawcy powstanie kłopotów związanych z utrzymaniem płynności finansowej.

Zatem kolejny przedsiębiorca w łańcuszku, czyli wykonawca albo dostawca zaczyna mieć trudności z opłaceniem swoich zobowiązań, na przykład nie może płacić swoim dostawcom i wykonawcom, a także pracownikom. W najpoważniejszych przypadkach firma może stanąć wtedy na krawędzie bankructwa i może być konieczne jej zamknięcie.

W związku z tym część pierwotnego zobowiązania, które nie zostało spłacone początku, przechodzi na kolejnego kontrahenta. W konsekwencji proces ten może obejmować coraz więcej firm, powodując właśnie zatory płatnicze.

Zatory płatnicze nie zawsze zawinione

Jako przedsiębiorca powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zatory płatnicze nie zawsze są zawinione przez pierwszego odbiorcę usługi albo towaru. Zdarza się, że jego problemy finansowe wynikają ze zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia. Z drugiej jednak strony może być tak, że brak płatności będzie konsekwencją działań bezprawnych.

Oczywiście, jako jedna z firm, która znajduje się w tym całym łańcuszku, nie musimy wcale kredytować innym działalności poprzez brak zapłaty. Warto zacząć działać. Jak możemy to zrobić?

Ochrona przed zatorami płatniczymi

Zasadniczo najlepiej, aby firma miała do dyspozycji wolne środki, które będzie mogła wykorzystać wtedy, gdy jeden z jej kontrahentów nie dokona płatności. Można także w tej sytuacji wybrać pożyczkę dla firm. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby dokładnie przeliczyć, jaka kwota pożyczki będzie możliwa do spłaty w danym czasie, aby samemu nie wpaść w jeszcze większe kłopoty finansowe.

Jeśli chcemy unikać ryzyka zatorów płatniczych, w takiej sytuacji powinniśmy sprawdzać naszych kontrahentów. Dzisiaj możemy zrobić to także on-line, na przykład w różnych bazach on-line. Inne metody na zabezpieczenie się przed zatorami płatniczymi to krótsze terminy płatności, a także stosowanie przedpłaty. Niektóre firmy żądają także natychmiastowej zapłaty za faktury.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.