Zmiana profilu działalności firmy

Zmiana profilu działalności firmy

Zgodnie z przepisami prawa osoba fizyczna może posiadać tylko jedną działalność gospodarczą. W związku z tym nie możemy założyć na swoje nazwisko dwóch różnych firm. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na działalność w jednej, wybranej wcześniej bra...

Zgodnie z przepisami prawa osoba fizyczna może posiadać tylko jedną działalność gospodarczą. W związku z tym nie możemy założyć na swoje nazwisko dwóch różnych firm. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na działalność w jednej, wybranej wcześniej branży. Możemy zmienić profil działalności firmy. Jak to zrobić?

Założyłaś firmę, która zajmuje się sprzedażą internetową, a teraz chcesz prowadzić sprzedaż stacjonarną? Chcesz dołączyć do swojej oferty nowe usługi? A może całkowicie odmienić profil działalności swojej firmy w związku ze zmianą zainteresowań, trendów na rynku albo uzyskaniem nowych uprawnień? W tych, a także wielu innych przypadkach masz możliwość dokonania odpowiednich zmian w swojej obecnej firmie – nie ma przy tym potrzeby zamykania prowadzonej już działalności i zakładania nowej.

Zmiana profilu działalności firmy pod kątem prawnym

Według zapisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej osoba zakładająca swoją działalność gospodarczą ma obowiązek zakwalifikowania jej do wybranej kategorii. W tym celu korzysta się z tak zwanego PKD, czyli z kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Z kodami można zapoznać się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Przedsiębiorcy, którzy rejestrują jednoosobową działalność gospodarczą, robią to w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, czyli w skrócie w CEIDG. Nie ma ograniczeń co do wyboru kodów PKD przy działalności firmy – możemy zdecydować się na jeden, ale możemy wybrać też znacznie więcej.

Podobnie jest w przypadku chęci zmiany profilu przedsiębiorstwa. W tym celu konieczne jest dokonanie odpowiedniej adnotacji w zapisach w rejestrze CEIDG.

Wniosek o zmianę profilu działalności firmy

Aby przedsiębiorca mógł zmienić zgodnie z prawem profil działalności swojej firmy, musi przygotować odpowiedni wniosek o zmianę. Jest to wniosek taki sam jak ten o założenie działalności gospodarczej w CEIDG, przy czym wypełnia się tylko określone w rubryki. Musimy dokonać zaznaczenia znakiem X pola numer 2 w rubryce oznaczonej jako 01. Należy też podać datę powstania zmiany i wypełnić dalsze pola zgodnie.

Należy pamiętać o tym, że wniosek do CEIDG powinien być złożony w terminie do 7 dni, licząc od dnia powstania zmiany, czyli przejścia przez firmę do nowego profilu działalności.

Wniosek można złożyć nie tylko w formie papierowej, ale również można zrobić to przez internet. To najszybsze i najłatwiejsze rozwiązanie, które wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Dzięki niemu przedsiębiorca może również korzystać z innych formalności urzędowych przez internet.

W przypadku przedsiębiorców zapisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym także należy poinformować urząd w tym samym terminie o zmianie profilu działalności,

Podsumowując, jeśli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chce zmienić profil swojej działalności, chce go rozszerzyć albo zawęzić, powinien pamiętać, aby poinformować o tym CEIDG lub KRS w odpowiednim wniosku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.