Czy dokumenty księgowe są niezbędne do uzyskana pożyczki ?

Czy dokumenty księgowe są niezbędne do uzyskana pożyczki ?

Chcesz wziąć pożyczkę na firmę? W takim przypadku konieczne będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów. Czy musimy dostarczać również dokumenty księgowe świadczące o sytuacji finansowej naszej działalności gospodarczej?

Generalnie osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, znacznie łatwiej o pożyczkę w banku czy instytucjach pozabankowych. Musimy przygotować właściwie tylko dowód osobisty, a pożyczkodawca sprawdzi nas dodatkowo w bazach takich jak BIG czy BIK. W przypadku niższych sum nie musimy nawet dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających naszą zdolność kredytową.

Sprawa prezentuje się jednak inaczej wtedy, gdy chodzi o działalność gospodarczą. Tutaj banki, a także wiele firm pozabankowych wymagają od swoich klientów więcej dokumentów.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania pożyczki na firmę?

Dokumenty przeznaczone do otrzymania pożyczki są naprawdę bardzo różnorodne – są one zależne od rodzaju pożyczki, jej wysokości, instytucji jej udzielającej. Dokumenty te możemy podzielić na trzy rodzaje, a mianowicie dokumenty dotyczące firmy, dokumenty służące do wykazania dochodu firmy, a także różnego rodzaju zaświadczenia.

Do pierwszej kategorii, czyli dokumentów dotyczących firmy, zaliczają się między innymi zaświadczenia o wpisie do ewidencji, o nadaniu numeru REGON, o nadaniu numeru NIP oraz dokumenty potwierdzające, że firma jest spółką.

Do drugiej kategorii, czyli do dokumentów służących do wykazania dochodu firmy zaliczają się dokumenty księgowe. Są one zależne od tego, jak rozlicza się firma – mogą być to księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. Wówczas instytucja może zażyczyć sobie takich dokumentów jak bilanse, deklaracje podatkowe za zeszły rok, wykaz z księgi przychodów i rozchodów, decyzja US w sprawie wysokości podatku a bieżący rok czy roczne zeznanie podatkowe za poprzedni rok.

Trzecia kategoria, czyli różnego rodzaju zaświadczenia to między innymi zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami czy zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS.

Czy dokumenty księgowe zawsze są potrzebne do uzyskania pożyczki?

Generalnie to, czy firma pożyczkowa zażyczy sobie dokumentów księgowych, zależy od samej pożyczki. Gdy chcemy otrzymać pożyczkę w firmie pozabankowej, wówczas dokumentów księgowych zwykle nie musimy dostarczać, nawet wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczkę na wyższą sumę. Banki z kolei często wymagają takich dokumentów.

Oczywiście, pojawia się też problem w przypadku nowej firmy, która nie ma jeszcze wielu dokumentów księgowych na swoim koncie. W tym przypadku wykazanie stałych dochodów firmy nie jest także możliwe. W związku z tym dokumenty te nie mogą być dostarczone lub nie są pełne.

Podsumowując, gdy chcemy wziąć pożyczkę bez konieczności okazywania dokumentów księgowych, to jak najbardziej możliwe. Musimy jednak pamiętać o tym, że często jest to niezbędne w bankach i w przypadku większych sum pożyczek. Gdy jednak szukamy dobrej pożyczki na start firmy czy takiej, która pomoże w utrzymaniu płynności finansowej, nie musimy przygotowywać takich dokumentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.